PROCES AUDITU

Kontaktovanie klienta – vedúci audítor oznámi klientovi zámer vykonať audit a dohodne vhodný termín.


Poskytnutie plánu auditu – vedúci audítor poskytne klientovi plán auditu na schválenie.


Výkon auditu na mieste – audítorský tím vykoná audit, pri ktorom bude preskúmavať dokumentáciu systému kvality, viesť rozhovory a pozorovať procesy a takto získavať informácie o efektívnosti systému manažmentu kvality. Audit je možné rozdeliť do niekoľkých krokov:
  - Otváracie stretnutie – zúčastňuje sa ho celý audítorský tím a zástupcovia klienta,
  - Samotný audit – vykonáva sa v súlade s dopredu odsúhlaseným plánom auditu,
  - Záverečné stretnite – zúčastňuje sa ho celý audítorský tím a zástupcovia klienta,
  - Analýza nezhôd klienta (ak boli počas auditu identifikované) – klient analyzuje príčiny nezhôd a navrhuje vhodné neprepravné činnosti,
  - Nápravné činnosti – klient vykoná nápravné činnosti a pošle vedúcemu audítorovi dôkazy o týchto činnostiach.


Príprava správy z auditu – vedúci audítor pripraví správu z auditu, ktorú zašle klientovi.


Certifikačné rozhodnutie – certifikačný orgán rozhodne o ponechaní certifikácií v platnosti, prípadne o zmenách stavu certifikácie.

CMS RoskaSoft