CERTIFIKAČNÉ ROZHODNUTIA

Požadované informácie pre certifikačné rozhodnutia
- Informácie poskytnuté audítorským tímom musia byť dostatočné s ohľadom na požiadavky a predmet certifikácie,
- Pre všetky veľké nezhody boli preskúmané prijaté a overené nápravy a nápravné opatrenia,
- Pre všetky malé nezhody bol preskúmaný prijatý plán klienta na realizáciu náprav a nápravných opatrení.
 
Počiatočná certifikácia
Informácie poskytnuté audítorským tímom musia obsahovať:
- správy z auditov (prvá a druhá etapa),
- komentáre o nezhodách, a ak treba, nápravu a nápravné činnosti prijaté klientom (príloha k správe z auditu),
- potvrdenie informácií poskytnutých klientom certifikačnému orgánu, ktoré boli použité pri preskúmaní žiadosti (správa z auditu),
- potvrdenie splnenia cieľov auditu (správa z auditu),
- odporúčanie ohľadne udelenia alebo neudelenia certifikácie, spolu s popisom všetkých aplikovateľných podmienok (správa z auditu a jej prílohy).
 
Udržiavanie certifikácie
Na udržanie certifikácie je nutné neprestajne spĺňať požiadavky certifikačnej schémy.
 
Recertifikácia
Informácie musia obsahovať:
- správy z predchádzajúcich dozorných auditov,
- informácie o výkonnosti systému manažmentu v priebehu posledného certifikačného cyklu,
- sťažnosti od používateľov certifikácie (ak boli).
 
Pozastavenie certifikácie
V prípade, ak:
- certifikovaný systém manažmentu klienta trvale alebo vážne zlyháva pri plnení certifikačných požiadaviek, vrátane požiadaviek na efektivitu systému manažmentu,
- certifikovaný klient nedovolí vykonať dozorný audit alebo recertifikačný audit s požadovanou frekvenciou,
- certifikovaný klient dobrovoľne požiada o pozastavenie alebo zrušenie certifikácie,
je klientova certifikácia pozastavená. O pozastavení certifikácie rozhoduje vedúci COSM. Klient je o pozastavení certifikácie oboznámený písomne, pričom sa oznamuje aj dôvod pozastavenia a časová doba na odstránenie dôvodu pozastavenia. Časová doba je spravidla 2 mesiace, pokiaľ vedúci COSM nerozhodne inak. V prípade, ak klient neodstráni dôvod pozastavenia do časového termínu je mu certifikácia odňatá.
 
Obnovenie certifikácie
Obnovenie certifikácie sa vykoná po tom, ako klient odstránil dôvod pozastavenia a poskytne o tom dôkaz certifikačnému orgánu.
 
Odňatie certifikácie
V prípade, ak sa preukáže, že klient nespĺňa certifikačné požiadavky závažným spôsobom je mu certifikácia odňatá. O odňatí certifikácie rozhoduje vedúci COSM. O zámere odňať certifikáciu musí byť klient dopredu informovaný (napríklad množstvo veľkých nezhôd počas auditu, pozastavenie certifikácie alebo iné).
 
Obmedzenie rozsahu certifikácie
V prípade, ak sa preukáže, že klient nespĺňa certifikačné požiadavky závažným spôsobom trvale alebo závažným spôsobom pre určité časti predmetu certifikácie je mu táto časť certifikácie obmedzená. O obmedzení certifikácie rozhoduje vedúci COSM. O zámere obmedziť rozsah certifikácie musí byť klient dopredu informovaný počas auditu.
 
Rozšírenie certifikácie
Ak klient oznámi zámer rozšíriť certifikáciu je nutné vykonať audit na overenie nového rozsahu certifikácie.
 
Proces robenia certifikačných rozhodnutí
1. Všetky požadované informácie sa poskytnú vedúcemu COSM.
2. Vedúci COSM preskúma informácie.
3. Certifikačné rozhodnutie.
4. Príprava certifikačných dokumentov. Uvádza sa aj história certifikácie.
5. Aktualizácia elektronických údajov.

 

CMS RoskaSoft