CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY

Certifikácia systému manažérstva kvality prebieha nasledujúcim spôsobom:


Poskytnutie informácií o klientovi – klient pomocou tlačiva „Základné informácie pre vystavenie cenovej ponuky pre certifikáciu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 a EN ISO 13485:2012“, prístupného v sekcii NA STIAHNUTIE, poskytne informácie požadované certifikačným orgánom.


Vypracovanie cenovej ponuky – certifikačný orgán preskúma informácie a v prípade, ak sú kompletné a žiadaná certifikácia je v rozsahu certifikačného orgánu, vypracuje nezáväznú cenovú ponuku.


Podanie prihlášky – klient pomocou tlačiva „Žiadosť pre certifikáciu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 a EN ISO 13485:2012“, prístupného v sekcii NA STIAHNUTIE, formálne podá žiadosť o certifikáciu systému manažmentu kvality.


Vypracovanie a podpis zmluvy – certifikačný orgán vypracuje zmluvu, ktorú podpíšu obe zmluvné strany.


Dodanie dokumentácie – klient dodá dokumentáciu špecifikovanú v zmluve.


Plánovanie certifikácie – certifikačný orgán vypracuje program auditov a prípadne program vzorkovania pre celý certifikačný cyklus.


Počiatočný audit – certifikačný orgán vypracuje plán počiatočného auditu, ktorý je rozdelený na prvú a druhú etapu. V pláne auditu je definovaný rozsah činností a zodpovednosti jednotlivých členov audítorského tímu ako aj miesto, kde sa budú činnosti vykonávať.


Certifikačné rozhodnutie – certifikačný orgán rozhodne o certifikácií. Pre kladné rozhodnutie je nutné, aby boli všetky nezhody identifikované počas počiatočného auditu odstránené.


Dozor – v pravidelných intervaloch sa vykonáva dozorný audit podľa programu auditov.


Recertifikácia – pred ukončením certifikačného cyklu sa poskytne klientovi možnosť recertifikácie. Rerectifikácia zahŕňa prípravu novej zmluvy a recertifikačný audit. V prípade, ak nebude certifikačné rozhodnutie vykonané do 6 mesiacov od skončenia platnosti pôvodnej certifikácie je nutné vykonať opakovaný audit.

 

Žiadosti o ďalšie informácie prosím adresujte na: sktc101@evpu.sk

CMS RoskaSoft