PROFIL OSOBY PODĽA § 7

Profil osoby podľa § 7
EVPÚ a.s. je v zmysle § 7 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) osobou podľa § 7 a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené ZVO.

Úradný názov: EVPÚ a.s.
IČO: 31 562 507
IČ DPH: SK2020436066
Sídlo: Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
Štát:  Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Ondrej Marček, predseda predstavenstva
  Ing. Vojtech Packa, člen predstavenstva
  Ing. Marek Franko, PhD., člen predstavenstva
  Ing. Martin Hraško, PhD., člen predstavenstva

 

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Súbory k stiahnutiu:

EVPÚ - Riadenie technologického komplexu

EVPÚ - Uzatváracie a oddeľovacie prvky

EVPÚ-S-1

EVPÚ-S-2

EVPÚ - Notebook

EVPÚ - Meriacie prístroje a príslušenstvo

EVPÚ - Materiál pre magnetické obvody

EVPÚ - Analytická služba

EVPÚ - Meniče, filtre a napájacie zdroje

EVPÚ - Štúdia realizovateľnosti a termodynamická analýza

EVPÚ - Komunikačné a kompenzačné prvky, hydr. výkonové členy

EVPU - Elektromontážny a inštalačný materiál

EVPU - Prvky na meranie hladiny, tlaku a teplôt

EVPU - Inž.štúdia optimálneho zloženia tep.izolácií splynov.reaktora

EVPU - Návrh spôsobu separácie bioodpadu z komunálneho odpadu

EVPU - výroba splynovacieho reaktora

Informácia podľa § 41 ZVO

01_formular § 41_1

02_formular § 41_1

03_formular § 41_1

04_formular § 41_1

02_formular § 41_2

03_formular § 41_2

04_formular § 41_2

01_formular § 41_2

Uzavreté zmluvy

Predmet zmluvy: Riadenie technologického komplexu
Dátum uzatvorenia: 15.1.2014
Dodávateľ: Urap–automatizácia, spol. r. o.
Dátum zverejnenia: 16.1.2014
Dátum účinnosti: 17.1.2014
 
Predmet zmluvy: Uzatváracie a oddeľovacie prvky
Dátum uzatvorenia: 15.1.2014
Dodávateľ: Urap–automatizácia, spol. r. o.
Dátum zverejnenia: 16.1.2014
Dátum účinnosti: 17.1.2014
 
Predmet zmluvy: Koncepcia separačnej linky
Dátum uzatvorenia: 15.1.2014
Dodávateľ: Strojnícka fakulta STU
Dátum zverejnenia: 16.1.2014
Dátum účinnosti: 17.1.2014
 
Predmet zmluvy: Inžinierske projektovanie návrhu materiálového zloženie pracovnej vrstvy vymurovky splynovacieho reaktora
Dodávateľ: Hutnícka fakulta, TU v Košiciach                                            
Dátum uzatvorenia: 21.1.2014
Dátum zverejnenia: 22.1.2014
Dátum účinnosti: 23.1.2014
 
Predmet zmluvy: Hutnícky a spojovací materiál
Dodávateľ: Kovimport spol. s r.o.                                         
Dátum uzatvorenia: 20.2.2014
Dátum zverejnenia: 20.2.2014
Dátum účinnosti: 21.2.2014
 
Predmet zmluvy: Meniče, filtre a napájacie zdroje
Dodávateľ: URAP-AUTOMATIZÁCIA, spol. s r.o.                                     
Dátum uzatvorenia: 13.2.2014
Dátum zverejnenia: 20.2.2014
Dátum účinnosti: 21.2.2014
 
Predmet zmluvy: Vzduchotechnika a regulačné pohony
Dodávateľ: NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o.                                   
Dátum uzatvorenia: 20.2.2014
Dátum zverejnenia: 20.2.2014
Dátum účinnosti: 21.2.2014
 
Predmet zmluvy: Analytická služba – vypracovanie simulačného modelu tokov zložiek po separačnej linke
Dodávateľ: SjF STU v Bratislave                            
Dátum uzatvorenia: 14.2.2014
Dátum zverejnenia: 20.2.2014
Dátum účinnosti: 21.2.2014
 
Predmet zmluvy: Štúdia realizovateľnosti a termodynamická analýza pre posúdenie rozmerov splynovacieho reaktora
Dodávateľ: HF TU v Košiciach                           
Dátum uzatvorenia: 20.2.2014
Dátum zverejnenia: 20.2.2014
Dátum účinnosti: 21.2.2014
 
Predmet zmluvy: Prvky na meranie hladiny, tlaku a teplôt
Dodávateľ: LEVEL INSTRUMENTS CZ-LEVEL EXPERT s.r.o.                          
Dátum uzatvorenia: 28.2.2014
Dátum zverejnenia: 3.3.2014
Dátum účinnosti: 4.3.2014
 
Predmet zmluvy: Komunikačné a kompenzačné prvky, hydralické výkonové členy
Dodávateľ: BASEKO s.r.o.                         
Dátum uzatvorenia: 28.2.2014
Dátum zverejnenia: 3.3.2014
Dátum účinnosti: 4.3.2014
 
Predmet zmluvy: Nákup elektromontážneho a inštalačného materiálu
Dodávateľ: KRS, spol. s r.o.                        
Dátum uzatvorenia: 3.3. 2014
Dátum zverejnenia: 6.3.2014
Dátum účinnosti: 7.3.2014
 
Predmet zmluvy: Kontajnery, separátory a dopravník
Dodávateľ: Rolus, s.r.o.                       
Dátum uzatvorenia: 14.3. 2014
Dátum zverejnenia: 14.3.2014
Dátum účinnosti: 17.3.2014
 
Predmet zmluvy: Izolácia a žiarobetón
Dodávateľ: Teplotechna- Prlma, s.r.o.          
Dátum uzatvorenia: 17.3. 2014
Dátum zverejnenia: 18.3. 2014
Dátum účinnosti: 19.3. 2014
 
Predmet zmluvy: Návrh spôsobu separácie bioodpadu z komunálneho odpadu
Dodávateľ: Strojnícka fakulta STU v Bratislave       
Dátum uzatvorenia: 19.3. 2014
Dátum zverejnenia: 20.3. 2014
Dátum účinnosti: 21.3. 2014
 
Predmet zmluvy: Inžinierska štúdia optimálneho zloženia tepetných izolácií splynovacieho reaktora
Dodávateľ: HF TU v Košiciach 
Dátum uzatvorenia: 24.3. 2014
Dátum zverejnenia: 25.3. 2014
Dátum účinnosti: 26.3. 2014
 
Predmet zmluvy: Notebook
Dodávateľ: AdminTech, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 28.3. 2014
Dátum zverejnenia: 28.3. 2014
Dátum účinnosti: 31.3. 2014
 
Predmet zmluvy: Meracie prístroje a príslušenstvo
Dodávateľ: INTECO PLUS, spol. s r. o.
Dátum uzatvorenia: 1.4. 2014
Dátum zverejnenia: 2.4. 2014
Dátum účinnosti: 3.4. 2014
 
Predmet zmluvy: Materiál pre magnetické obvody
Dodávateľ: OFFICIAL ELECTRONIC, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 3.4. 2014
Dátum zverejnenia: 4.4. 2014
Dátum účinnosti: 7.4. 2014
Predmet zmluvy: Výroba splynovacieho reaktora
Dodávateľ: e-r-s, s. r. o.
Dátum uzatvorenia: 20.5. 2014
Dátum zverejnenia: 22.5. 2014
Dátum účinnosti: 23.5. 2014
Predmet zmluvy: Filtrácia tuhých častí a ich odvod
Dodávateľ: CIPRES FILTR BRNO, s. r. o.
Dátum uzatvorenia:  26.8. 2014
Dátum zverejnenia: 26.8. 2014
Dátum účinnosti: 27.8. 2014
 
Predmet zmluvy: Radlerový dopravník
Dodávateľ: Brico, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 26.8. 2014
Dátum zverejnenia: 26.8. 2014
Dátum účinnosti: 27.8. 2014
 
 
Predmet zmluvy: Horák 
Dodávateľ: TERMOSTAL CZ, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 19.9.2014
Dátum zverejnenia: 24.9.2014
Dátum účinnosti: 25.9.2014
 
Predmet zmluvy: Snímače krútiaceho momentu
Dodávateľ: HBP měřicí technika, s. r. o.
Dátum uzatvorenia: 27.11.2014
Dátum zverejnenia: 3.12.2014
Dátum účinnosti: 4.12.2014

 

CMS RoskaSoft