OBDOBIE ZAČIATKOV


Kladenie základného kameňa

Elektrotechnický výskumný ústav (EVÚ) v období svojich začiatkov patril do zväzku výrobno-hospodárskej jednotky Závodov ťažkého strojárstva v Martine. Ústav vznikol prirodzenou cestou zo skromných začiatkov podnikového výskumu a vývoja elektrotechniky v Strojárskych a metalurgických závodoch v Dubnici nad Váhom v rokoch 1965-1966. Od 1. Októbra 1968 je EVÚ samostatnou štátnou hospodárskou organizáciou výskumno-vývojovej základne.

Náplňou ústavu v tomto období je monotematická oblasť výkonovej elektroniky. Výkonová elektronika je považovaná za najnovšiu a najprogresívnejšiu oblasť elektrotechniky. Prioritne je využívaná všade tam, kde je potreba spínať, riadiť a automaticky regulovať elektrickú energiu, najmä v elektrických priemyselných pohonoch, elektrickej trakcii , v energetike a podobne.

Výkonová elektronika nahradzuje kontaktné spínacie zariadenia bezkontaktnými, stratové regulátory a spúšťače sú nahrádzané bezstratovými, rotačné zdroje a meniče statickými. Najpodstatnejšie prínosy a výhody vtedajšej výkonovej elektroniky spočívajú vo vysokej životnosti, spoľahlivosti, účinnosti, nenáročnosti inštalácie a vysokej rýchlosti pôsobenia.

Predmetom vtedajšieho výskumu boli predovšetkým usmerňovače, striedače pevného výstupného kmitočtu, frekvenčné meniče a bezkontaktné spínače. Uplatnenie nachádzajú tieto riešenia v elektrických automatizovných pohnoch, elektrickej trakcii, energetike, v zabezpečení nepretržitého napájania počítačov a iných zariadení, v oblasti elektrohydrauliky a podobne. Výkonová elektronika sa stala jedným z nosných programov československého priemyslu.

Postupom času za menej ako 20 rokov sa pôvodný 15-členný pracovný kolektív rozšíril na celkových 1800 zamestnancov, zabezpečujúcich výskum a vývoj a výrobu elektronických zariadení. Popri vývoji výrobkov je súbežne zabezpečovaný aj vývoj výrobných technológii a skúšobných zariadení, ktoré vytvárajú potrebnú základňu kvality výroby zložitých elektronických výrobkov.

Skúšobňa, ako súčasť EVÚ bola perspektívne budovaná ako autorizovaná skúšobňa, čo sa reálne naplnilo v roku 1994. Už vtedajšom štádiu výstavby skúšobne, bolo možné prostredníctvom zariadení, meracej a výpočtovej techniky vykonávať takmer všetky potrebné skúšky a výpočty. Skúšobňa bola vybavená zariadeniami, na ktorých bolo možné robiť klimatické skúšky a v celom rozsahu skúšky elektrické.

CMS RoskaSoft