HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ


Sídlo spoločnosti 2012

Výskum a vývoj

Centrum výskumu a vývoja sa v rámci úzkej špecializácie snaží vytvárať pracovné skupiny adekvátne nárokom jednotlivých projektov. Zameriava sa na silné stránky svojich pracovníkov a podporuje ich. Na základe zadaných špecifikácií sa pre každý projekt určí samostatný pracovný tím. Požiadavky zákazníka podliehajú dôkladnej analýze a ich riešeniu sú venované všetky dostupné vedomosti z danej oblasti.

Naše vybavenie nám umožňuje vypracovávať analýzy systémom počítačovej simulácie (CAD, CAM). Aby sa vo fáze výskumu a vývoja predchádzalo technologickým chybám, všetka výrobná dokumentácia sa vypracúva v digitálnej forme, čím sa znižujú náklady. Každý projekt podlieha následnej archivácii.


Výroba

Vysoká produktivita našej spoločnosti spočíva vo vlastnej výrobe magnetických obvodov, štandardnej a povrchovej montáži plošných spojov (SMD), v konštrukčnom prevedení, konečnej montáži, v riadiacej a výkonovej elektronike a v skúškach hotových produktov. Sériová výroba je realizovaná najmä našimi dcérskymi spoločnosťami.


Skúšobníctvo

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, akciová spoločnosť, Slovenské skúšobné centrum - SKTC 101 má akreditované skúšobné laboratóriá a nezávislý certifikačný a inšpekčný orgán.
Skúšobňa vykonáva skúšky elektromagnetickej kompatibility, vibračné skúšky, rázové skúšky a skúšky odolnosti voči nárazom, skúšky ochrany krytom (IP), klimatické a izolačné skúšky, skúšky funkčnosti, skúšky pevnosti a odolnosti elektroniky. Všetky uvedené skúšky a testy sa vykonávajú v rámci medzinárodných schém CCA a IECC CB.


O NAŠOM PODNIKANÍ VČERA A DNES

Počiatky činnosti našej spoločnosti sa datujú už od roku 1968, kedy vzniká samostatne fungujúca výskumno-vývojová organizácia Elektrotechnický výskumný ústav - EVÚ, ako súčasť vývojovej základne koncernu Závodov ťažkého strojárstva - ZŤS. Úspešne rieši vývoj pohonov pre valcovacie trate, pohony pre obrábacie stroje, zariadenia a servosystémy pre automatizované centrá, ale i trakčné výzbroje elektrických rušňov. V nasledujúcom období Elektrotechnický výskumný ústav rozširuje svoje výskumno-vývojové kapacity o vlastnú výrobu, v dôsledku čoho dosiahne v roku 1989 celkový počet až 1800 zamestnancov.
Rok 1990 znamená zmenu spoločenských pomerov a rozpad veľkých koncernov vrátane Závodov ťažkého strojárstva. Z jadra tvoriaceho výskum a vývoj vzniká v tom istom roku Elektrotechnický výskumný a projektový ústav - EVPÚ štátny podnik, ktorý sa v roku 1994 transformuje na EVPÚ akciovú spoločnosť. Svoju ďalšiu existenciu buduje na výskumnej a vývojovej tradícii.


Dnes EVPÚ zastáva významné postavenie v oblasti slovenského elektrotechnického priemyslu.
 
Politika spoločnosti je stanovená jasne - vysoký štandard výrobkov a služieb 
ponúkaných slovenským i zahraničným partnerom.
 
Naplnenie daného cieľa spočíva v optimálnom spojení výskumu, vývoja, výroby a skúšobníctva
do jedného funkčného procesu, ktorého hybnou silou je kvalifikovaný a skúsený personál.

Medzinárodný dopyt po produkcii EVPÚ si vyžiadal založenie dcérskych spoločností a viacerých zahraničných reprezentantov. V roku 1996 vzniká dcérska spoločnosť EVPÚ ZVS akciová spoločnosť v Dubnici nad Váhom s výrobným zameraním. O dva roky neskôr vzniká obchodné zastúpenie EVPÚ ČR spoločnosť s ručením obmedzeným aktívne v oblasti predaja elektrokomponentov pre železničný program. V Českej republike od roku 2001 úspešne pôsobí obchodno-výrobná dcérska spoločnosť EVPÚ Defence spoločnosť s ručením obmedzeným so špecializáciou na security produkciu.

 

CMS RoskaSoft